วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 กระตุ้นนักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยถูกต้อง


วันที่ 25 ก.ค.55 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น มีคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม จำนวนมาก
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การหวงแหน นอกจากนี้ภาษายังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น เพราะคนที่พูดภาษาเดียวกันย่อมมีความรู้สึกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียว จึงนับว่าภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้คนในชาติเกิดความสมานสามัคคีกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริเกี่ยวกับภาษาในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นชาติไทยโดยแท้จริง” ตอนหนึ่งว่า “ภาษาเป็นเครื่องผูกพันของมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น และไม่มีสิ่งไรที่จะให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันดีหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าพูดภาษาเดียวกัน
ด้วยความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านภาษาไทย ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างเจตคติและทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดทำวรรณสารฉบับวันภาษาไทยแห่งชาติ การจัดทำจุลสารเสน่ห์ภาษาไทย เสน่ห์ภาษาชาติ การแข่งขันคัดไทยระดับอุดมศึกษา และระดับประถมศึกษา การแข่งขันอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิวระดับอุดมศึกษา การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงละคร และการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น
อนึ่งวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: