วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดงานวันภาษาไทย


วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน  วันภาษาไทย  โดยมี คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เข้าร่วม
นางสาวสดศรี  กล่าวว่า  การจัดงานวันภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ทรงเป็นปราชญ์  และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในปีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  ในวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  โดยการจัดวันภาษาไทยยังกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวันภาษาไทยให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ  ตลอดจนจะนำมาซึ่งผลประโยชน์  ต่อบุคคลในวงวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย  โดยเฉพาะในวงการศึกษา  และวงการสื่อสารมวลชนให้ช่วยกันกวดขันดูแล  ในการใช้ภาษาไทย  เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  จนเกิดความสนใจที่ร่วมฟื้นฟู  ทำนุบำรุง  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย  อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติตลอดไป   
ทั้งนี้ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้จัดงานวันภาษาไทย  เป็นประจำทุกปี  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  และช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย  ตลอดจนถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น: