วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาชีวฯ ภูเก็ตเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556


อาชีวศึกษาภูเก็ต เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
          นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวถึงการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษา วันที่ 15-19 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม โดยจะมีการจำหน่ายใบสมัครวันที่ 11-19 มีนาคม 2556 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ สมัครในระดับ ปวช. จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า หลักสูตรที่รับสมัครระดับ ปวช. พาณิชยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม Mini English Program (MEP.) การโรงแรม การท่องเที่ยว (หลักสูตรละ 30 คน)
      
       ส่วนระดับ ปวส.จะต้องจบการศึกษาในระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรที่รับสมัคร การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร และโภชนาการ บริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ Mini English Program (MEP.) การโรงแรม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตร 20 คน) ด้านระดับ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์อาชีพ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนักศึกษาที่จบ ปวช. หรือ ม.6 มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การโรงแรมและบริการ และการจัดการธุรกิจสปา การคัดเลือกสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาออกแบบ และคอมพิวเตอร์กราฟิก)
      
       นายสุนทร กล่าวต่อไปอีกว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง) ที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการโรงแรม (ต่อเนื่อง) โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นพนักงานของสถานประกอบการ สำหรับการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับคือเทคโนโลยีบัณฑิต” (การโรงแรม) อักษรย่อ ทล.บ. (การโรงแรม)
      
       นายสุนทร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้ทางวิทยาลัยได้เน้นการเรียนการสอนในด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีภาษาทางเลือกอีก เช่น ภาษาจีน เกาหลี ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ในด้านภาษา และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ เข้าร่วม AEC ต่อไป
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

นักเรียนกว่า 800 คนเลือกสอบตรงเข้า มอ.ภูเก็ต
 มอ.วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับนักเรียนกว่า 800 คน สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลังที่เลือกสอบโดยตรง ปีการศึกษา 2556
      
       วันที่ 28 ม.ค. 56 รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับ นักเรียนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเลือกเอนทรานซ์โดยตรงทั้งสิ้นกว่า 800 คน โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของคณะ
      
       พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต และผู้จัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา และรายละเอียดการจองหอพักนักศึกษาอีกด้วย

ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภูเก็ตพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 62


จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 วันที่ 19-21 ธ.ค.นี้ โชว์ผลงานนักศึกษาทั้งภาคใต้
      
       
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
      
       นายชลำ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.) ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ภายใต้คำขวัญสุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการแสดงเวทีการประกวดการแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ศิลปะ การแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
      
       นายชลำ กล่าวอีกว่า กิจกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 62 มีกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมศักยภาพเด็กด้ามขวาน เป็นการประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการล้ำหน้า เป็นการจัดนิทรรศการผลงานของเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมศิลป์ปักษ์ใต้วิถี เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เช่น การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง กิจกรรมเยือนถนนวัฒนธรรม เป็นการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาและกิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยจะมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่จาก 36 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ในช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าว
      
       ด้าน นายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะสถานที่พัก การดูแลรักษาความปลอดภัย และสถานที่จัดการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นห่วงเรื่องการจราจร เนื่องจากมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบกับมีศูนย์การแข่งขันมากถึง 32 ศูนย์ แต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะมีการวางแผนเพื่อจัดการระบบจราจรในช่วงดังกล่าวให้สะดวกยิ่งขึ้น
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดงานวันภาษาไทย


วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดงาน  วันภาษาไทย  โดยมี คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เข้าร่วม
นางสาวสดศรี  กล่าวว่า  การจัดงานวันภาษาไทย  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ทรงเป็นปราชญ์  และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในปีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  ในวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  โดยการจัดวันภาษาไทยยังกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของวันภาษาไทยให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ  ตลอดจนจะนำมาซึ่งผลประโยชน์  ต่อบุคคลในวงวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย  โดยเฉพาะในวงการศึกษา  และวงการสื่อสารมวลชนให้ช่วยกันกวดขันดูแล  ในการใช้ภาษาไทย  เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  จนเกิดความสนใจที่ร่วมฟื้นฟู  ทำนุบำรุง  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย  อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติตลอดไป   
ทั้งนี้ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้จัดงานวันภาษาไทย  เป็นประจำทุกปี  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  และช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย  ตลอดจนถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 กระตุ้นนักเรียน นักศึกษาใช้ภาษาไทยถูกต้อง


วันที่ 25 ก.ค.55 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ซึ่งคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น มีคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม จำนวนมาก
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การหวงแหน นอกจากนี้ภาษายังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่น เพราะคนที่พูดภาษาเดียวกันย่อมมีความรู้สึกผูกพัน รักใคร่กลมเกลียว จึงนับว่าภาษาเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยให้คนในชาติเกิดความสมานสามัคคีกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริเกี่ยวกับภาษาในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นชาติไทยโดยแท้จริง” ตอนหนึ่งว่า “ภาษาเป็นเครื่องผูกพันของมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น และไม่มีสิ่งไรที่จะให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันดีหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าพูดภาษาเดียวกัน
ด้วยความสำคัญของภาษาไทยดังกล่าว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านภาษาไทย ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างเจตคติและทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดทำวรรณสารฉบับวันภาษาไทยแห่งชาติ การจัดทำจุลสารเสน่ห์ภาษาไทย เสน่ห์ภาษาชาติ การแข่งขันคัดไทยระดับอุดมศึกษา และระดับประถมศึกษา การแข่งขันอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิวระดับอุดมศึกษา การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงละคร และการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น
อนึ่งวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย