วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อาชีวฯ ภูเก็ตเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2556


อาชีวศึกษาภูเก็ต เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
          นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวถึงการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษา วันที่ 15-19 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม โดยจะมีการจำหน่ายใบสมัครวันที่ 11-19 มีนาคม 2556 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ สมัครในระดับ ปวช. จะต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า หลักสูตรที่รับสมัครระดับ ปวช. พาณิชยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม Mini English Program (MEP.) การโรงแรม การท่องเที่ยว (หลักสูตรละ 30 คน)
      
       ส่วนระดับ ปวส.จะต้องจบการศึกษาในระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรที่รับสมัคร การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร และโภชนาการ บริหารงานคหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการ Mini English Program (MEP.) การโรงแรม การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตร 20 คน) ด้านระดับ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์อาชีพ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครนักศึกษาที่จบ ปวช. หรือ ม.6 มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การโรงแรมและบริการ และการจัดการธุรกิจสปา การคัดเลือกสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาออกแบบ และคอมพิวเตอร์กราฟิก)
      
       นายสุนทร กล่าวต่อไปอีกว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง) ที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตการโรงแรม (ต่อเนื่อง) โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นพนักงานของสถานประกอบการ สำหรับการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับคือเทคโนโลยีบัณฑิต” (การโรงแรม) อักษรย่อ ทล.บ. (การโรงแรม)
      
       นายสุนทร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้ทางวิทยาลัยได้เน้นการเรียนการสอนในด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังมีภาษาทางเลือกอีก เช่น ภาษาจีน เกาหลี ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ในด้านภาษา และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ เข้าร่วม AEC ต่อไป
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: